Презентация Сучасні методи стилістичного аналізу тексту онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Сучасні методи стилістичного аналізу тексту абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 73 слайда. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Образование » Сучасні методи стилістичного аналізу текстуОцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
 • Тип файла:
  ppt / pptx (powerpoint)
 • Всего слайдов:
  73 слайда
 • Для класса:
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 • Размер файла:
  213.75 kB
 • Просмотров:
  78
 • Скачиваний:
  0
 • Автор:
  неизвестенСлайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Сучасн методи стил стичного
Содержание слайда: Сучасні методи стилістичного аналізу тексту д.ф.н., проф. Валігура О.Р.

№2 слайд
План лекц . Л нгвостил стика
Содержание слайда: План лекції 1. Лінгвостилістика як мовознавча наука 2. Поняття методу й методології в лінгвостилістиці 3. Напрями сучасних лінгвостилістичних студій та основні методи досліджень у стилістиці 4. Методи дослідження художніх текстів 5. Методи досліджень в сучасній лінгвостилістиці

№3 слайд
Розд ли мовознавства
Содержание слайда: Розділи мовознавства фонетика, фонологія, акцентологія, інтонологія, морфонологія граматика з її розділами – морфемікою, морфологією і синтаксисом лексикологія, фразеологія, ономастика лексикографія, словотвір семасіологія, етимологія стилістика діалектологія

№4 слайд
Л нгвостил стика як молода
Содержание слайда: Лінгвостилістика як молода галузь мовознавства Становлення: 20–30-ті роки ХХ ст. Формування як окремої мовознавчої науки: 50–60-ті роки. Зародження лінгвостилістичних студій: праця Шарля Баллі “Трактат із французької стилістики” (1818 р.) Як наукова дисципліна представлена в працях Празького лінгвістичного гуртка.

№5 слайд
Л нгвостил стика це розд л
Содержание слайда: Лінгвостилістика– це розділ мовознавства, що вивчає:

№6 слайд
Завдання л нгвостил стики об
Содержание слайда:   Завдання лінгвостилістики обґрунтовує історію розвитку системи функціональних стилів, її стан на певному історичному зрізі; встановлює співвідношення функціональних і експресивних стилів; визначає стилетворчі чинники (мовні та позамовні); досліджує функціонування мовних одиниць в усних і писемних текстах

№7 слайд
Напрями наукових досл джень
Содержание слайда: Напрями наукових досліджень 1 1) власне функціонально-стильові студії: вивчення функціонально-стильової диференціації мови в синхронії/діахронії; з’ясування диференційних ознак функціональних стилів (художнього, наукового, публіцистичного, офіційно-ділового, конфесійного, розмовного, епістолярного), підстилів і жанрів; опис мовно-стильових ознак функціональних стилів, визначення їхніх стильових і стилістичних домінант, встановлення стилістичних засобів мови; аналіз взаємодії функціональних стилів на різних рівнях мовної організації;

№8 слайд
Напрями наукових досл джень а
Содержание слайда: Напрями наукових досліджень 2 а 2) дослідження мовностилістичних ресурсів мови (вивчення мовних рівнів щодо додаткових стилістичних значень): Фоностилістичні вивчення звукової будови мови з погляду можливостей створення додаткових стилістичних ефектів, зокрема алітерацій, асонансів, звуконаслідування, варіантів ритмомелодики тощо

№9 слайд
Напрями наукових досл джень б
Содержание слайда: Напрями наукових досліджень 2 б лексично стилістичні функціонально-стильова диференціація словникового складу стилістичне використання різних семантичних груп лексики, виявлення стилістичного потенціалу слова залежно від його місця у синонімічно-антонімічних відношеннях, від текстового вживання, співвідношення з експресивними стилями (книжна, розмовна, нейтральна лексика)

№10 слайд
Напрями наукових досл джень в
Содержание слайда: Напрями наукових досліджень 2 в фразеостилістичні аналіз стилістичної семантики в значеннях фразеологічних одиниць, що відзначаються своєрідною внутрішньою формою, виразним національно-культурним колоритом

№11 слайд
Напрями наукових досл джень г
Содержание слайда: Напрями наукових досліджень 2 г граматико-стилістичні виражальні можливості граматичних форм, категорій, здатність їх видозмінювати, відтінювати зміст висловленого, надавати йому додаткових стилістичних відтінків

№12 слайд
Напрями наукових досл джень д
Содержание слайда: Напрями наукових досліджень 2 д Текстостилістичні специфіка стилістичної організації різних текстових структур: семантико-стилістичні особливості організації жанрів інтерв’ю, рецензій, сонетів, мадригалів, монографій, угод, кулінарних рецептів тощо

№13 слайд
Напрями наукових досл джень
Содержание слайда: Напрями наукових досліджень 3 стилістика індивідуального мовлення свивчення своєрідності мови окремого індивіда, її особливих реалізаціях у різних функціональних стилях

№14 слайд
Тематика актуальних досл
Содержание слайда: Тематика актуальних досліджень 1. Вияв функціонально-стильових ознак приватного листа в поезії Стилістичні ознаки жанру поетичної молитви 2. Стилістичне навантаження власних імен у гумористичному тексті Звукопис поетичних творів …. 3.

№15 слайд
Методи л нгвостил стичного
Содержание слайда: Методи лінгвостилістичного аналізу сукупність різних прийомів аналізу тексту і його мовних засобів, за допомогою яких у стилістиці формуються знання про закономірності функціонування мови в різних сферах спілкування; способи теоретичного освоєння, спостереженого і виявленого в процесі дослідження

№16 слайд
Методика методолог я стил
Содержание слайда: Методика і методологія стилістичного аналізу Методика – правила використання методів і прийомів, що входять до їхнього складу Методологія (із грец. méthodos – шлях дослідження, теорія + logos – слово) – вчення про прийоми і засоби наукового пізнання, сукупність методів, які застосовуються в певній галузі науки.

№17 слайд
Методика методолог я стил
Содержание слайда: Методика і методологія стилістичного аналізу ґрунтуються на глибинних зв’язках стилістики з поетикою, історією літературної мови, історією культури

№18 слайд
Методолог чна основа стил
Содержание слайда: Методологічна основа стилістичного аналізу фундаментальні положення про зв’язок мови і мислення, мови і суспільства, про соціальну сутність мови і її функцій проблеми системності, зокрема, для з’ясування специфіки використання мовно-виразових засобів у різних функціональних сферах

№19 слайд
Методолог чн принципи стил
Содержание слайда: Методологічні принципи стилістичного аналізу філософські положення про мову як сутність людини, як вид і результат суспільно усвідомленої діяльності виразний двовекторний вияв: мова як відображення ментальності й, навпаки, ментальність як вияв специфічних ознак національної мови.

№20 слайд
Напрями сучасних л нгвостил
Содержание слайда: Напрями сучасних лінгвостилістичних студій Функціональна стилістика Стилістика ресурсів Стилістика тексту Стилістика художнього тексту Зіставна стилістика Історична стилістика Прагмастилістика Корпусна стилістика

№21 слайд
Сучасна типолог я л нгвостил
Содержание слайда: Сучасна типологія лінгвостилістичних студій Когнітивна стилістика Стилістика емоцій Критична стилістика Рецептивна стилістика Емпіричні студії у стилістиці Феміністична стилістика Мультимодальна стилістика Педагогічна стилістика

№22 слайд
Функц ональна стил стика
Содержание слайда: Функціональна стилістика вивчення закономірностей функціонування мови в різних сферах мовленнєвого спілкування, які відповідають різновидам діяльності представляють функціональні стилі, їхні різновиди, специфіку, мовленнєву системність, стильові норми цих різновидів мовлення з урахуванням позалінгвальних стилетворчих чинників

№23 слайд
Предмет функц онально-стил
Содержание слайда: Предмет функціонально-стилістичних досліджень мовна системність, тобто не структура мови, не самі по собі мовні засоби, а принципи їх добору і поєднання в різних сферах діяльності, залежно від конкретних комунікативних умов спілкування і позалінгвальних стильотворчих чинників

№24 слайд
Мета функц онально-стил
Содержание слайда: Мета функціонально-стилістичних досліджень з’ясування мовних засобів, за допомогою яких реалізовані основні функції функціональних стилів, підстилів і жанрів, як позалінгвальна основа стилів впливає на формування мовленнєвої організації, мовленнєвої системності стилів рух від функцій до засобів

№25 слайд
стил стика мовних ресурс в р
Содержание слайда: стилістика мовних ресурсів (рівнева стилістика) рух від засобів до функцій використання стилістичних явищ мови в текстах окремих авторів різних жанрів, зосередження уваги на встановленні конкретних стилістичних функцій

№26 слайд
функц ональний п дх д анал з
Содержание слайда: функціональний підхід аналіз одиниць різних рівнів мови комунікативно-системне (з урахуванням мети й завдань спілкування), а не структурно-системне дослідження; встановлення певних закономірностей функціонування мовних засобів для специфіки мовленнєвої системності стилю

№27 слайд
функц ональний п дх д л нгв
Содержание слайда: функціональний підхід лінгвістичні явища розглядаються з точки зору їхньої текстотвірної ролі ґрунтований на діяльнісній сутності мови (мова як інтелектуально-емоційна діяльність), антропоцентричний підхід до вивчення мовних явищ;

№28 слайд
м ждисципл нарний метод
Содержание слайда: міждисциплінарний метод врахування знань суміжних дисциплін (гносеології, психології, психолінгвістики) врахування базових позалінгвальних чинників (форми свідомості, тип мислення, різновид суспільної діяльності, мета і завдання спілкування), які впливають на закономірності функціонування мовних засобів

№29 слайд
вторинн принципи функц
Содержание слайда: вторинні принципи функціональної стилістики єдність форми й змісту (напр., порівняльні конструкції наукового й художнього стилів стилістично диференційовані); координація загального й окремого (напр., індивідуальний стиль кожного автора поетичних творів містить елементи типологічних ознак цього жанру загалом).

№30 слайд
методи функц онально стил
Содержание слайда: методи функціональної стилістики функціональний вивчення мовних засобів щодо їх ролі у формуванні й вираженні думок, жанру, у текстотворенні, врахування мети, завдань, ситуації, умов спілкування, індивідуальних і соціальних особливостей комунікантів

№31 слайд
методи функц онально стил
Содержание слайда: методи функціональної стилістики комплексний метод вивчення мовних явищ, використання даних наук: філософії, психології, логіки, соціології, теорії комунікації, прагматики

№32 слайд
методи функц онально стил
Содержание слайда: методи функціональної стилістики багатоаспектний аналіз взаємозв’язку різнорівневих мовних одиниць у процесі їх функціонування, з’ясування закономірностей цього функціонування, специфіки функціональних стилів

№33 слайд
частков методи функц онально
Содержание слайда: часткові методи функціональної стилістики Семантичний (або семантико-смисловий) аналіз мовних одиниць із погляду їх: змістово-смислового значення в мікроконтексті чи в тексті загалом, визначення специфіки взаємодії зовнішнього і внутрішнього членів висловлення

№34 слайд
частков методи функц онально
Содержание слайда: часткові методи функціональної стилістики Стилостатистичний використовується для визначення стильової специфіки як наслідку дії на цей стиль тих чи інших позалінгвальних чинників;

№35 слайд
частков методи функц онально
Содержание слайда: часткові методи функціональної стилістики Порівняльний з’ясування специфіки кожного зі стилів, його функціональної, лінгвістичної, композиційної семантико-смислової своєрідності

№36 слайд
частков методи функц онально
Содержание слайда: часткові методи функціональної стилістики порівняльно-діахронічний порівняльно-історичний аналіз висловлень і текстів формування функціональних стилів на різних етапах їх становлення й розвитку у зв’язку зі змінами соціальних, історичних умов позалінгвальних чинників мови

№37 слайд
власне стил стичн методи
Содержание слайда: власне стилістичні методи функціональної стилістики дискурсний аналіз; дистрибутивний аналіз; компонентний аналіз; метод ступінчатої ідентифікації об’єкта дослідження; контекстуальнийабо контекстологічний аналіз; прагматичний; семемний аналіз; структурно-смисловий аналіз матеріалу; дискурс-аналіз

№38 слайд
власне стил стичн методи
Содержание слайда: власне стилістичні методи функціональної стилістики дискурсний аналіз; дистрибутивний аналіз; компонентний аналіз; метод ступінчатої ідентифікації об’єкта дослідження; контекстуальний або контекстологічний аналіз; прагматичний; семемний аналіз; структурно-смисловий аналіз матеріалу; дискурс-аналіз

№39 слайд
Методи досл дження художн х
Содержание слайда: Методи дослідження художніх текстів метод “explication du text” (Л. В. Щерба) визначення взаємодії лінгвістичної організації (особливостей архітектоніки, специфіки синтаксичних структур, прийомів і принципів розташування слів, типів інтонаційного членування висловлення та ін.) з ідейним, художньо-образним і емоційним змістом тексту розглядається як конструктивний взаємовплив, завдяки якому вербалізується естетична концепція автора твору;

№40 слайд
Метод стил стичного
Содержание слайда: Метод стилістичного експерименту (О. М. Пєшковський) підстановка синонімів до того чи іншого слова у творі визначення естетичної значимості авторського слова, його концептуально-образного та смислового навантаження порівняно з експериментальними текстами

№41 слайд
Метод комб наторного
Содержание слайда: Метод “комбінаторного прирощення смислу” (Б.О. Ларін) розкриття взаємозв’язків окремого слова з іншими словами художнього тексту за умов вираження наскрізної поетичної думки твору або художнього образу

№42 слайд
Метод слово й образ вияв у
Содержание слайда: Метод ”слово й образ” вияв у художньому тексті системи мовних засобів реалізації образно-естетичної функції художнього стилю завдання: досягнення найбільш адекватного прочитання авторського тексту з’ясування домінант індивідуального стилю письменника

№43 слайд
Метод асоц
Содержание слайда: Метод асоціативно-концептуального аналізу об’єднує конкретні дослідницькі дії: 1) компонентний аналіз; 2) контекстологічний аналіз; 3) естетико-стилістичний аналіз; 4) культурологічний аналіз

№44 слайд
Метод лексико-семантично
Содержание слайда: Метод лексико-семантичної сполучуваності ґрунтується на тому, що естетична функція слова проявляється лише в сполученні його з іншими словами і в тематичному контексті, кожна сема слова має асоціативно-образний зв’язок з семами інших слів

№45 слайд
Метод асоц ативного поля
Содержание слайда: Метод асоціативного поля виявлення асоціативних зв’язків між словами враховуються одночасно фонемна і граматична природа, морфемна структура і лексичне значення, стилістична маркованість, тематична та ситуативна співвіднесеність сприяє визначенню концептуальної і мовної картини світу автора, його ідіостилю

№46 слайд
Метод регулятивного
Содержание слайда: Метод регулятивного структурування вияв у тексті регулятивних структур, які стимулюють комунікативні ефекти і представляють собою текстові структури-стимул регулятиви вирізняють на основі лексичних засобів, співвіднесених у сприйнятті читача за принципом асоціативних зв’язків

№47 слайд
нформац йно-смисловий метод
Содержание слайда: Інформаційно-смисловий метод аналіз смислового розгортання тексту вивчення процесу смислоформування на основі представленої в художньому творі інформації інформація - знання про світ, втілені в тексті з позицій естетичного ідеалу автора

№48 слайд
Методи досл джень в сучасн й
Содержание слайда: Методи досліджень в сучасній лінгвостилістиці семантико-стилістичний аналіз тексту та дискурсу композиційний та семіотико-наративний аналіз лінгвопсихологічні методи метод корпусного аналізу

№49 слайд
Метод семантико-стил стичного
Содержание слайда: Метод семантико-стилістичного аналізу тексту та дискурсу (як основний етап) виявлення співвідношення мовних засобів, якими виражається інтелектуальний, емоційний чи естетичний зміст тексту, до змісту інформації глибше проникнення у приховані смисли тексту розкриття механізмів формування та функціонування окремих художніх прийомів, а також художньої образності

№50 слайд
Метод семантико-стил стичного
Содержание слайда: Метод семантико-стилістичного аналізу тексту та дискурсу (як проміжний етап) вивчення глибинної семантики тексту, репрезентованої мережею концептів, архетипів і базових концептів; розкриття образно-асоціативного шару ключових художніх концептів вивчення експресивних засобів у зіставному аспекті (зіставна стилістика) пошук ефективних шляхів відтворення образних засобів у перекладах

№51 слайд
Вих дн позиц семантико-стил
Содержание слайда: Вихідні позиції семантико-стилістичного аналізу висунення гіпотези щодо основної ідеї чи теми тексту виокремлення фонетичних, морфологічних, синтаксичних та ін. елементів тексту, які дозволяють підтвердити, уточнити чи спростувати вихідну гіпотезу зосередження уваги на певній формальній особливості чи деталі тексту, наприклад, повторі слова, словосполучення тощо.

№52 слайд
Основн етапи семантико-стил
Содержание слайда: Основні етапи семантико-стилістичного аналізу Визначення різновиду тексту за стилем, жанром, функціональним типом мовлення (оповідь, опис, міркування) Розкриття загального змісту тексту Детальний аналіз значень слів, яких вони набувають в контексті Аналіз стилістичних прийомів порівняно з нейтральними засобами мовного вираження Вияв призначення стилістично маркованих фрагментів Узагальнення результатів

№53 слайд
Процедура семантико-стил
Содержание слайда: Процедура семантико-стилістичного аналізу 1.Виокремлення маркованих контекстів (визначається метою дослідження) 2.Аналіз текстової реалізації відповідного явища у ключових фрагментах тексту /стилістично маркованих контекстах 2.1 виділення, класифікація стилістично маркованого елементу та встановлення його функції в мікроконтексті 2.2 аналіз взаємодії стилістично маркованих елементів у макроконтексті та у межах мегаконтексту (конвергенція, зчеплення)

№54 слайд
Композиц йно-мовленн вий анал
Содержание слайда: Композиційно-мовленнєвий аналіз: методика декодування (проф. Л.Г. Кайда) Встановлення актуального смислу висловлення як результату взаємодії синтаксичних одиниць порівняно з прямим смислом цих одиниць З’ясування актуального смислу синтаксичних структур, які складають компоненти композиції (заголовок, зачин тощо)

№55 слайд
Принципи методики композиц
Содержание слайда: Принципи методики композиційного аналізу Текст як система Інтерпретація смислу відносно відкритого та закритого планів вираження Ієрархічність: від цілого до складників Вивчення компонентів відповідно до розгортання авторської ідеї

№56 слайд
Композиц йно-наративний анал
Содержание слайда: Композиційно-наративний аналіз Опора на ієрархізовані коди Опора на динаміку розгортання оповіді Вилучення смислів у співвіднесенні відкритого й закритого планів тексту Проф. М.Тулан: Предмет аналізу: мовні засоби як основа розгортання наративу

№57 слайд
Наративна сем отика Мета
Содержание слайда: Наративна семіотика Мета: визначення структури, що лежить в основі певної історії Витоки: В.Пропп, К.Леві-Стросс, Вихідні положення: Поверхнева структура – форми тексту, які миттєво розпізнаються Глибинна структура – фундаментальна система цінностей, вбудована в текст Наративні структури – формують зв’язок між ПС і ГС

№58 слайд
Етапи сем отико-наративного
Содержание слайда: Етапи семіотико-наративного аналізу Виокремлення подій Опис таких подій у термінах пропозицій, основними носіями яких у тексті є предикатні (ознакові) слова – дієслова, прислівники, прикметники та іменники з предикатною семантикою Вилучення наративних структур, що повязують поверхневі і глибинні структури тексту Опора на систему актантів, функцій, подій і пропозицій

№59 слайд
Актанти Дестинатор певна
Содержание слайда: Актанти Дестинатор (певна сила, яка встановлює правила і цінності та представляє ідеологію тексту) Отримувач (є носієм цінностей) Суб’єкт (виконує головну роль в оповіді) Об’єкт (те, чого прагне суб’єкт) Помічник (сила, яка допомагає суб’єкту) Зрадник (сила, яка перешкоджає суб’єкту)

№60 слайд
Л нгвопсихолог чн методи у
Содержание слайда: Лінгвопсихологічні методи у стилістиці Психологічні особливості особистості автора Психологічні особливості, психологічні та емоційні стани персонажів Психологічний вплив на читача, здатність тексту викликати певні психологічні стани у читача (у тому числі явище емоційного резонансу)

№61 слайд
Л нгвопсихолог чн методи у
Содержание слайда: Лінгвопсихологічні методи у стилістиці: етапи аналізу 1. Побудова лінгвопсихологічної моделі відповідного психотипу або психоемоційного стану, що інтегрує його психологічні особливості та мовне позначення 2. Виділення текстових фрагментів на позначення аналізованого явища: - компонентний аналіз - ідентифікація чинників і симптомів, які супроводжують відповідні стани

№62 слайд
Л нгвопсихолог чн методи у
Содержание слайда: Лінгвопсихологічні методи у стилістиці: етапи аналізу 3. Встановлення мовної специфіки втілення відповідного стану чи виявів психотипу: через його позначення за допомогою лексичних одиниць, які вказують на наявність цього стану в персонажа через описи, словесну образність і символіку, що надають поштовх до метафоричного й метонімічного осмислення відповідного стану і спрямовані на відображення цього стану

№63 слайд
Л нгвопсихолог чн методи у
Содержание слайда: Лінгвопсихологічні методи у стилістиці: етапи аналізу 4. Реконструкція поетапного представлення відповідного стану персонажа в художньому наративі.

№64 слайд
Корпусна стил стика Корпус -
Содержание слайда: Корпусна стилістика Корпус - масив мовних даних великий за обсягом представлений в електронному вигляді уніфікований структурований філологічно зорієнтований призначений для вирішення конкретних лінгвістичних завдань

№65 слайд
Використання корпус в у стил
Содержание слайда: Використання корпусів у стилістиці Великі за обсягом масиви мовних даних висвітлюють тенденції, відмінні від тих, що спостерігаються на малому обсязі даних Дають доступ до прихованих смислів та когнітивного підсвідомого

№66 слайд
Можливост корпусу Конкорданс
Содержание слайда: Можливості корпусу Конкорданс: список усіх можливих варіантів використання слова у контексті Сполучення слів індивідуально-авторські особливості Реальні статистичні дані

№67 слайд
Види корпус в Укра нський нац
Содержание слайда: Види корпусів Український національний лінгвістичний корпус (UNLC) 40 млн. слів, анотований http://lcorp.ulif.org.ua/virt_unlc British national Linguistic Corpus (BNC) 100 mln. words, tagged http://lcorp.byu.edu/bnc http://rusling.narod.ru/qqq_corp_nonslav - посилання на корпуси різних мов

№68 слайд
К льк сть вживання зеленого
Содержание слайда: Кількість вживання зеленого порівняно з іншими кольорами Colour Green Yellow Red Blue White Black BNC 14,199 4,366 14,56 10,05 23,4 23,86 UNLC 7,126 3,128 6,74 10,69 10,1 3,40

№69 слайд
Л тература . Балли Шарль.
Содержание слайда: Література 1. Балли Шарль. Французская стилистика / Шарль Балли. – М. : Иностранная литература, 1961. – 395 с. 2. Введенська Т. Стилістичний аналіз (сучасні зарубіжні методики) / Т. Введенська // Слово і час. – 2001. – № 9. – С. 61–66. 3. Дудик П. С. Методологія, методи й методика стилістики / П. С. Дудик // Стилістика української мови : навч. посібник. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2005. – С. 43–46. 4. Болотнова Н. С. Филологический анализ текста : учебн. пособие / Н. С. Болотнова. – М. : Флинта : Наука, 2007. – 520 с.

№70 слайд
Л тература . Болотнова Н. С.
Содержание слайда: Література 5. Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус / Н. С. Болотнова. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 384 с. 6. Єрмоленко С. Я. Методи стилістичних досліджень / С. Я. Єрмоленко // Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст. : система понять і бібліографічні джерела / за ред. д-ра філол. наук, проф. С. Я. Єрмоленко. – К. : Грамота, 2007. – С. 13–17. 7. Загнітко А. Методи, методики дослідження сучасного синтаксису / Анатолій Загнітко // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – Вип. 475–477 : слов’янська філологія. – С. 207–213.

№71 слайд
Л тература . Ковалик . .
Содержание слайда: Література 8. Ковалик І. І. Методика лінгвістичного аналізу тексту / І. І. Ковалик, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ. – К., 1984. – 120 с. 9. Коваль А. П. Практична стилістика української мови. – 3-є вид., доповн. і переробл. / А.П. Коваль. – К. : Вид-во при Київ. держ. ун-ті видавничого об’єднання “Вища школа”, 1987. – С. 6–7. 10. Короткий словник лінгвістичних термінів / за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 224 с. 11. Мацько Л. І. Методологія і методи стилістики / Л. І. Мацько // Стилістика української мови : підручник / О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; за ред. Л. І. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – С. 11–20.

№72 слайд
Л тература . Сел ванова О.О.
Содержание слайда: Література 12. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля. – К., 2006. – 716 с. 13. Селіванова О.О Лінгвометодологія – наукова парадигма – епістема / Олена Селіванова // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б.І. Бунчук. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – Вип. 475–477 : Слов’янська філологія. – С. 200–206. 14. Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики / Ю. С. Степанов. – М. : Наука, 1975. – 308 с.

№73 слайд
Л тература . Степанов Ю. С.
Содержание слайда: Література 15. Степанов Ю. С. Язык и метод : к современной философии языка. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1998. – 397 с. 16. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под. ред. М. Н. Кожиной ; члены редколлегии : Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, А. П. Сковородников. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 696 с. 17. Сучасна українська мова : Стилістика / за заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1973. – С. 30–39. 18. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Вид-во “Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана”, 2000. – 752 19. Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики : Енциклопедичний словник / І. Б. Штерн. – К. : АртЕк, 1998. – 336 с.

Скачать все slide презентации Сучасні методи стилістичного аналізу тексту одним архивом: